Frau i improvisació en la despesa militar: avançament dels pressupostos del 2016

Frau i improvisació en la despesa militar: avançament dels pressupostos del 2016

Y, este año 2015, ha previsto iniciar cuatro nuevos programas:
• Una nueva fragata F.110 por unos 800 millones, que podrían ampliarse hasta cuatro y alcanzar los 3.200 millones, que fabricará Navantia
• 350 unidades del blindado BMR 8×8 modelo Piraña, con un coste que rondará los 1.500 millones, de los cuales se ha encargado a General Dynamics Santa Bárbara, quién asociada a SAPA e Indra desarrollarán la tecnología del prototipo por 89,2 millones, con cargo al presupuesto de 2016 de I+D del Ministerio de Industria
• Cuatro aviones no tripulados (drones) UAV / RPAS Reaper con coste de 171 millones, adquiridos en EEUU a General Atomics e implementados en España por Sener e Indra
• Tres aviones cisterna Airbus 330 que desarrollará Airbus Defence and Space
Estos proyectos, sumados a los equipos tecnológicos asociados, su financiación y mantenimiento durante los próximos diez años, podrían alcanzar los 10.000 millones.

Así, en el presupuesto de 2016, como en años anteriores, tanto para estos nuevos prototipos como para los actuales en desarrollo se prevé conceder nuevos préstamos a interés cero a las empresas en concepto de I+D desde el Ministerio de Industria (Programa 464B), por valor de 468,14 millones. Otra partida que al surgir desde Industria camufla el gasto militar real.

Recomendaciones

Visto el enorme endeudamiento acumulado en Defensa (30.000 millones), debido especialmente a la contratación de unos programas militares tan costosos (los PEA, de dudosa eficacia para la defensa nacional). A estos programas se los prevé añadir otros nuevos por un importe de 10.000 millones, equipamiento que previsiblemente nunca será utilizado. Hay razones “de Estado” suficientes como para poner remedio a tan alto dispendio (17.465 millones previstos en 2016). Este hecho se agrava si se le añade el mantenimiento de “unas fuerzas armadas sobredimensionadas”, tal como reconoce el propio ministro, Pedro Morenés. Entonces se deberían tomar medidas para reducir el número de las fuerzas armadas y poder así reducir la demanda de gasto, tanto en armamento e infraestructuras como en servicios.

Alguns indicadors

Els principals indicadors de la despesa militar prevista pel 2016 (Taula 2) mostren que la despesa militar diària és lleugerament superior a l’any 2015 i representa 47,84 milions diaris, un 1,57% del PIB (el 4% del total del pressupost). Una despesa diària de 47,8 milions i que, dividit pel nombre d’habitants, és de 376 euros, la quantitat que aporta cada ciutadà a l’any pel manteniment de les forces armades.

Increments extraordinaris de Defensa

Cada any, des del 2012, hi ha hagut diversos increments en el pressupost de Defensa. Increments que provenen de diversos àmbits (Taula 3). Al pressupost de Defensa d’aquest any, al juny ja s’havia excedit 2.154 milions (un 31% sobre el pressupost inicial del Ministeri), i en acabar l’any segur que seran més. Les partides més significatives són les ja indicades del pagament d’armament i la de missions a l’exterior, a més de les vendes de patrimoni del Ministeri. Cada any es permet que Defensa vengui terrenys, habitatges militars i casernes, i que incorpori aquests ingressos al seu pressupost per a la despesa ordinària. Aquest any, de moment, per un valor de 200,8 milions. No cal oblidar que Defensa era (avui potser no, doncs porta quinze anys venent patrimoni) el Ministeri amb major patrimoni de l’Estat, i se li ha permès passar-ho a mans privades (Apartat “Generats per ingressos propis” Taula 3).

Increments que majoritàriament van destinats (1.100 milions previstos pel 2016) al pagament dels compromisos adquirits amb els PEA, malgrat l’enorme deute que acumulen (30.000 milions). Tot i així, Defensa contínua programant pressupostos per grans armamanets a afegir als PEA. L’any 2014 va començar un nou programa:

– Dos nous bucs BAM (l’Armada ja en posseïa quatre), fabricats per Navantia (333,5 milions).

I, aquest any 2015, ha previst iniciar quatre nous programes:

– Una nova fragata F.110 (800 milions aproximats), que podrien ampliar-se fins a quatre i arribar a 3.200 milions, que fabricarà Navantia.
– 350 unitats del blindat BMR 8×8 model Piraña (1.500 milions), les quals s’han encarregat a General Dynamics Santa Bàrbara qui, associada a SAPA i a Indra, haurien de desenvolupar la tecnologia del prototip per 89,2 milions, inclosos al pressupost de 2016 de R+D del Ministeri d’Indústria.
– Quatre avions no tripulats (drons) UAV / RPAS Reaper (171 milions), adquirits a General Atomics i implementats a Espanya per Sener i Indra.
– Tres avions cisterna Airbus 330 que desenvoluparà Airbus Defence and Space.

Aquests projectes, sumats als equips tecnològics associats, el seu finançament i el seu manteniment durant els propers deu anys, podrien arribar als 10.000 milions.

Així, al pressupost del 2016, com als anys anteriors, tan per a aquests nous prototips com per als actuals en desenvolupament es preveu concedir nous préstecs a interès zero a les empreses en concepte de R+D des del Ministeri d’Indústria (Programa 464B), per valor de 468,14 milions. Es tracta d’una altra partida que, en sorgir del Ministeri d’Indústria camufla la despesa militar real.

Recomanacions

L’enorme endeutament acumulat en Defensa (30.000 milions), és en part a causa de la contractació d’uns programes militars especialment costosos (els PEA, de dubtosa eficàcia per a la defensa nacional). A més, es preveu afegir altres programes per un import de 10.000 milions, un equipament que previsiblement mai sigui utilitzat. Hi ha raons “d’Estat” suficients com per a disminuir aquest malbaratament (17.465 milions previstos en 2016). Aquest fet s’agreuja se li afegeix el manteniment d’unes “forces armades sobredimensionades”, així reconegut pel propi ministre. Per tant, s’hauria de prendre mesures per a reduir el nombre de les forces armades, i així poder reduir la despesa, tan en armaments i infraestructures com en serveis.Publicacions Relacionades
 15/10/2015

Linia de recerca :
"Seguretat feminista contra bel·licisme hegemònic": Recupera les Jornades del Centre Delàs 2023 en vídeo!