Recurs sobre el concepte estratègic de l’OTAN davant el Tribunal Suprem

Recurs sobre el concepte estratègic de l’OTAN davant el Tribunal Suprem

L’entitat Justícia i Pau de Barcelona ha interposat recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Suprem contra la decisió del Govern per la qual l’Estat espanyol aprovà el nou concepte estratègic de l’OTAN.

Aquest fou adoptat pels caps d’Estat i de Govern dels països integrants de l’OTAN, a la cimera celebrada a Lisboa els passats 19 i 20 de novembre de 2010.

Justícia i Pau considera que el nou concepte estratègic de l’OTAN és contrari a Dret. Els arguments en els quals es fonamenta el recurs contenciós-administratiu són:

1. Segons l’article 5 del Tractat de l’Atlàntic Nord, l’OTAN només pot intervenir militarment en legítima defensa davant atacs armats. El nou concepte estratègic reconeix la possibilitat que l’OTAN posi en pràctica operacions militars ofensives, la qual cosa és contrària tant al Tractat de l’Atlàntic Nord com a la Carta de les Nacions Unides.

2. Segons els articles 5 i 6 del Tractat de l’Atlàntic Nord, l’OTAN només pot intervenir en la zona geogràfica de l’Atlàntic Nord i Europa. El nou concepte estratègic concebeix l’OTAN com una organització global que pot actuar en qualsevol part del món.

3. L’OTAN ha de respectar allò establert a la Carta de les Nacions Unides. El nou concepte estratègic deixa oberta la porta a intervencions militars de l’OTAN sense autorització del Consell de Seguretat i al marge de la Carta de les Nacions Unides.

4. L’ampliació de funcions i de l’àmbit geogràfic d’actuació de l’OTAN s’ha de dur a terme a través d’una modificació del Tractat de l’Atlàntic Nord, no utilitzant un document polític com és el nou concepte estratègic. Aquesta modificació exigeix, segons el dret espanyol, l’autorització prèvia de les Corts Generals

[article 94.1.b) de la Constitució espanyola]

. Autorització que el Govern no ha sol•licitat.

Segons el Tractat de l’Atlàntic Nord, l’OTAN afirma defensar els principis de la democràcia i de l’imperi de la llei. Tot i això, a la pràctica, l’OTAN adopta les seves decisions de manera autoritària, al marge de les regles democràtiques i vulnerant la legislació existent. La integració de l’Estat espanyol a l’OTAN ha tingut com a conseqüència que el Govern espanyol vulneri flagrantment la Constitució espanyola.

Constitució espanyola

Article 94.
1. La prestació del consentiment de l’Estat per obligar-se per mitjà de tractats o convenis requerirà la prèvia autorització de les Corts Generals, en els següents casos:
b) Tractats o convenis de caràcter militar.

Tractat de l’Atlàntic Nord

Artícle 5
Les Parts convenen que un atac armat contra una o contra diverses d’elles, a Europa o Amèrica del Nord, es considerarà com un atac dirigit contra totes elles i en conseqüència acorden que si aquest atac es produeix, cadascuna d’elles, en exercici del dret de legítima defensa individual o col•lectiva, reconegut per l’article 51 de la Carta de les Nacions Unides, assistirà a la Part o Parts així atacades, adoptant seguidament, individualment i d’acord amb les altres Parts, les mesures que jutgi necessàries, inclús l’utilització de la força armada per restablir i mantenir la seguretat a la regió de l’Atlàntic Nord.
Tot atac armat d’aquesta naturalesa i tota mesura adoptada en conseqüència es posaran immediatament en coneixement del Consell de Seguretat. Aquestes mesures pararan quan el Consell de Seguretat hagi pres les mesures necessàries per restablir i mantenir la pau i la seguretat internacionals.

Article 6
A efectes de l’article 5 es considera atac armat contra una o varies de les Parts:

i) Contra el territori de qualsevol de les Parts a Europa o a Amèrica del Nord, contra els departaments francesos d’Argèlia, contra el territori de Turquia o contra les illes sota jurisdicció de qualsevol de les Parts o en la regió de l’Atlàntic Nord al Nord del Tròpic de Càncer.
ii) Contra les forces, bucs o aeronaus de qualsevol de les Parts que estan en aquests territoris o sobre ells, o en qualsevol altra regió d’Europa en la qual estiguessin estacionades forces d’ocupació de qualsevol de les Parts en la data en què el Tractat entrà en vigor, o en el mar Mediterrani o en la regió de l’Atlàntic Nord al Nord del Tròpic de Càncer.Publicacions Relacionades
 02/02/2011

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!