Clàusules de recollida de dades personals

Les dades personals recollides en el present formulari, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa referència al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, seran objecte de tractament per part del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs amb la finalitat de difondre les activitats i serveis que ofereix, tal i com es reflecteix en els seus Estatuts, i amb la intenció de facilitar la participació activa de la ciutadania en les diferents activitats programades. La base legal del tractament de les seves dades és el seu consentiment. Pot exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça info@centredelas.org. Tot i això amb la finalitat que les dades recollides estiguin el màxim d’actualitzades possible, i per tant, responguin amb veracitat a la seva situació actual i a la voluntat de romandre en la nostra base de dades. No es farà cessió de les dades recollides pel Centre d’Estudis per la Pau Josep Manuel Delàs a tercers, llevat ho sigui per imperatiu legal.

Per a més informació, pot consultar la política de privacitat del Centre Delàs a la seva web. En tot cas, els interessats tenen, a més, el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.